Garantie van Poujoulat

Van toepassing op 1 februari 2016

Naast de garanties die overeenstemmen met de wettelijke bepalingen, biedt Poujoulat aan haar klanten de garantie “+”, die hieronder wordt beschreven:

DE « PLUS » -GARANTIE VAN POUJOULAT

I) Verlenging van de garantieperiode
De duur van de “Garantie + Poujoulat” is afhankelijk van het assortiment. De assortimenten met garantie en de verschillende garantieperiodes worden beschreven in de bijlage bij dit document.

II) Ons antwoord op uw verzoek
In het geval dat er een duidelijk defect in het product door de klant wordt opgemerkt, vraagt de onderneming Poujoulat aan de klant om foto’s van de betreffende installatie op te sturen, alsook alle elementen die nuttig zijn voor de analyse van het defect. Vervolgens zal Poujoulat een deskundige naar keuze aanstellen voor een eerste diagnose.
Het defecte product moet ter beschikking van de onderneming Poujoulat worden gesteld voor analyse van het beweerde defect.
Als het defect van het product door de onderneming Poujoulat wordt vastgesteld, verbindt deze zich ertoe om dit product te herstellen of te vervangen. Er moet worden verduidelijkt dat alleen de kosten die door de Dienst na verkoop van Poujoulat worden gevalideerd, worden vergoed.
De vervanging van defecte producten verlengt de garantieperiode niet, behalve in het geval van een uitvaltijd langer dan 7 dagen. U vindt meer details over dit punt aan het einde van dit document, paragraaf 5.

III) Voorwaarden
Om te genieten van de “Garantie + Poujoulat” mag de aansluiting van het apparaat tot en met het dak uitsluitend worden uitgevoerd met producten van Poujoulat. Alle andere voorwaarden hebben betrekking op de aspecten van conformiteit en onderhoud:
• De installatie moet conform zijn: aan de installatie-instructies en de aanbevelingen van Poujoulat; aan de technische instructies en installatie-instructies van de fabrikant van de verwarmingsinstallatie; aan de geldende normen en reglementen.
• De installatie moet regelmatig worden onderhouden in overeenstemming met de aanbevelingen van Poujoulat en de fabrikant van de verwarmingsinstallatie.
• Veegwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de gezondheidsvoorschriften van de afdeling.
• De gebruiker moet zijn installatie gebruiken onder normale gebruiksomstandigheden en in overeenstemming met de aanbevelingen. Verwarmingsinstallaties en hun verbindingsslangen moeten minstens één keer per jaar en indien nodig vaker, afhankelijk van de omstandigheden en de duur van het gebruik en op initiatief van de gebruikers, worden gecontroleerd, schoongemaakt en afgesteld.
• De gebruikte brandstof moet overeenkomen met de brandstof die wordt aanbevolen door de fabrikant van de installatie en moet voldoen aan de normatieve eisen die op deze brandstof van toepassing zijn.
• Ten slotte mogen in het geval van houtblokken als brandstofkeuze alleen houtblokken met een restvochtgehalte van minder dan 20 % worden gebruikt.
Als de bovenstaande voorwaarden, die cumulatief zijn, niet worden nageleefd zal de Garantie + Poujoulat niet aan de klant worden toegekend.

IV) Uitsluitingen
De “Garantie + Poujoulat” kan niet worden toegepast in de volgende gevallen:
• De oorzaak van de DNV kan niet worden toegeschreven aan het Poujoulat-product.
• Een product of installatie is gewijzigd zonder de schriftelijke goedkeuring van de onderneming Poujoulat.
• De schade aan het product is veroorzaakt door de koper, de installateur of een derde.
• De corrosie is te wijten aan een slechte omgevingslucht of ongeschikte brandstof.
• Het defect is een esthetisch defect van de verf, het pleister of de briket.
• De installatie heeft geleden onder een schoorsteenbrand.

Poujoulat behoudt zich het recht voor om de Garantie + te wijzigen.

 

LIJST MET BIJLAGEN

Bijlage « Garantie + Poujoulat: lijst met betreffende producten en garantieperioden » (PDF)